Locatie en opstelling

Waarom deze opstelling?
Uit de conclusies van de Milieu Effect Rapportage komen de volgende argumenten naar voren:

• De maximale geluidbelasting op de omgeving is beperkter door grotere afstanden tot woningen en/of minder windturbines in de eerste opstellingslijn van het noordelijk gebied. De geluidbelasting is verspreid over de drie deelgebieden. Door de relatief grote afstand tot woningen wordt voldaan aan de norm van 47 Lden.

• De slagschaduwbelasting op de omgeving is beperkter door grotere afstanden tot woningen en/of minder windturbines in de eerste rijturbines van het noordelijk gebied. De schaduwbelasting is verspreid over de drie deelgebieden.

• Voor het aspect landschap en cultuurhistorie zijn de belangrijkste effecten dat een grootschalig windpark zal worden gerealiseerd in onbebouwd gebied.

• Doordat er rekening gehouden is met afstanden tot buisleidingen, gevoelige objecten en hoogspanningsleidingen en andere infrastructuren en installaties, voldoet het voor het aspect externe veiligheid beter aan de normen dan andere varianten.