Project Project

Windpark N33
Het Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines met ieder een vermogen van 4,3 MW. Het windpark wordt gevormd door twee deelparken:

- Windpark Eekerpolder (RWE)
- Windpark Vermeer (Eurus Energy)

Het gaat om 27 windturbines in het noordelijke deelgebied (RWE/Eurus Energy), 4 windturbines in het middelste deelgebied (Eurus Energy) en 4 windturbines in het zuidelijke deelgebied (Eurus Energy). Een kaart van de opstelling van de turbines vindt u onder
project/locatie en opstelling.

De windturbines in het middelste en zuidelijke deelgebied zijn opgesteld in een rij van 4 windturbines naast elkaar en de windturbines in het noordelijke deelgebied zijn in een zo consistent mogelijke lijn van 5 bij 5 windturbines plus lijn van drie windturbines. Dit is ontstaan omdat hier ondergrondse aardgasbuisleidingen aanwezig zijn en daar om veiligheidsredenen geen windturbines gebouwd kunnen worden.

Tevens zijn aan de westkant van de N33 twee windturbines posities niet ingezet door aanwezigheid van installaties van de Gasunie en een complexe ontsluiting voor de bouw van de windturbines.

Status windpark
Op dit moment bevinden de windturbines zich in een testfase waarbij gronding wordt onderzocht of de turbines voldoen aan alle technische specificaties zoals vooraf afgestemd, alvorens formeel in gebruik te worden genomen.

Waarom Windpark N33?
In drie Groningse provinciale omgevingsplannen (2000, 2006 en 2009), de provinciale herziene Ontwerp Omgevingsvisie 2016-2020 (december 2015) en de Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL, maart 2014) is het gebied van Windpark N33 aangewezen voor grootschalige windenergie. Het gebied is onder meer aangewezen op grond van de ligging nabij industrie en infrastructuur en de windcondities ter plaatse. Dit is voor de initiatiefnemers van Windpark N33 de basis geweest om op deze locatie een windpark met een gepland opgesteld vermogen van meer dan 100 megawatt (MW) te willen ontwikkelen. De energievoorziening in ons land moet in 2050 geheel duurzaam zijn. Dit is een enorme opgave als u beseft dat het duurzame deel in de energieproductie vandaag de dag slechts 8,7% (CBS, 2019) is. Het roer moet dus om. Achter de ontwikkeling van het windpark staan drie initiatiefnemers. De eerste twee zijn verenigd in het ‘samenwerkingsverband Windpark N33’: Blaaswind BV (een initiatief van grondeigenaren uit Veendam en Menterwolde) en Yard Energy*. De derde is RWE.

Het initiatief van Blaaswind is opgenomen in Yard.

* In 2021 heeft Eurus Energy windpark Vermeer van Yard Energy overgenomen.