Resultaat geluidsonderzoek Windpark N33

Zoals bekend werken we als exploitanten van Windpark N33 samen met de overheden om invulling te geven aan een goede operationele exploitatie van het windpark, met oog voor de omgeving. In dat kader is er een terugkerend bestuurlijk overleg met de betrokken gemeenten (Midden-Groningen, Veendam en Oldambt), het ministerie van Economische Zaken en Milieu, de producent van de windturbines (Siemens-Gamesa) en ons als exploitanten (RWE en Eurus Energy). Daarnaast zijn ook betrokken: een geluidsadviseur, op verzoek en namens de gemeenten, en een onafhankelijk adviesbureau voor geluid, Arcadis. De door de directe omgeving ervaren geluidsoverlast is een belangrijk en terugkerend onderwerp in dat overleg.

Alhoewel het windpark ruimschoots binnen de gestelde geluidsnormen in de vergunning blijft (hetgeen in het recente onderzoek van Arcadis wederom is bevestigd, evenals in eerdere onderzoeken) is er oog voor het gegeven dat inwoners van het gebied desondanks overlast ervaren.

Daarom hebben we in het verleden vanuit dit bestuurlijk overleg verschillende externe onderzoeken (en metingen) laten doen. Op basis daarvan is met de producent van de windturbines gekeken naar mogelijkheden om het geluid te reduceren. Er zijn vervolgens concreet aanpassingen doorgevoerd. En succesvol, zo blijkt nu uit de meest recente bevindingen van Arcadis. Deze bevindingen zijn gebaseerd op recent onderzoek, waarbij er metingen zijn uitgevoerd voor en na de doorgevoerde aanpassingen. De gehanteerde methodiek voor dit onderzoek is vooraf overeengekomen tussen Arcadis en de geluidsadviseur, en door alle betrokken partijen geaccepteerd.

Onjuiste beeldvorming
Deze uitkomsten zouden wij in een bestuurlijk overleg bespreken. Het genoemde (aanvullend) onderzoek van Arcadis is inmiddels vijf maanden geleden uitgevoerd, het definitieve rapport is bekend bij de betrokken partijen sinds januari 2024. Het is vanuit de zijde van de gemeenten helaas nog steeds niet gelukt om hierover een bestuurlijk overleg met ons te hebben om de resultaten ervan te bespreken, ondanks dat er wel uitingen zijn gedaan en onjuiste beeldvorming is ontstaan.

We betreuren het, dat vooruitlopend op het bestuurlijk overleg deze onjuiste beeldvorming is ontstaan met betrekking tot de bevindingen en conclusies van het recente onderzoek, en dat er uitingen in de media zijn gedaan. Over het extern delen van het onderzoeksrapport vóór het nog te houden overleg, waren niet alle deelnemers van dat overleg op de hoogte en is ook in tegenspraak met gemaakte bestuurlijke afspraken. Het is helaas niet de eerste keer dat in wat een zorgvuldig proces hoort te zijn en waarin gezamenlijke procesafspraken zijn gemaakt, anders wordt gehandeld door sommigen betrokkenen. Het is dan ook spijtig dat het bestuurlijk overleg nog steeds niet heeft plaatsgevonden, ondanks dat ambtelijk is erkend dat zaken niet goed zijn gelopen. Wij hopen alsnog snel om tafel te kunnen om te evalueren.

Effect van getroffen maatregelen
We hechten eraan om nu te benadrukken dat uit de metingen blijkt dat de getroffen maatregelen een positief effect hebben op het reduceren van geluid op bepaalde frequenties en dat dit een verbetering voor de omgeving is. Verder zien wij er het belang van in dat er op een correcte wijze en op basis van feitelijkheden, over onderzoeken wordt gecommuniceerd, zodat geen onjuiste beelden ontstaan.

Uit de metingen van mei 2023 en de hinderregistratie bleek een duidelijke relatie tussen het ervaren hinderniveau en tonen in de 125 Hz tertsband. Door fabrikant Siemens-Gamesa zijn de resultaten naast de sensordata van de windturbines gelegd. De meeste momenten waarop overlast werd geregistreerd bleken samen te vallen met momenten van curtailment. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft fabrikant Siemens-Gamesa met softwareaanpassingen in de windturbines ervoor gezorgd dat tijdens curtailment de snelheid van de windturbines verder wordt teruggeschroefd. Op de momenten dat de windturbines worden begrensd zullen hiermee de tonen in de 125 Hz tertsband sterk worden gereduceerd en mogelijk geheel worden voorkomen. De verwachting was dat hiermee de hinder voor deze specifieke momenten wordt verminderd.

Om het effect van de software-aanpassingen vast te stellen zijn in november 2023 op dezelfde locatie bij de woningen en met dezelfde meetapparatuur opnieuw metingen verricht. Er is in november geen hinderregistratie bijgehouden. Uit de metingen komt naar voren dat in november het percentage tonen in de 125 Hz tertsband voor windturbines met begrensd vermogen niet hoger is dan voor een niet-begrensd vermogen, terwijl dit in mei wel het geval was. Bij bepaalde windsnelheden is het percentage tonen binnen de 125 Hz tertsband bij een begrensd vermogen nu juist lager dan bij een niet-begrensd vermogen. Dit duidt erop dat de getroffen aanpassingen daadwerkelijk een verbetering zijn voor de situaties waarbij eerder ernstige hinder is geregistreerd.

Net zoals bij andere geluidsbronnen (verkeer over de weg, treinen, vliegtuigen en industrie), maken windturbines geluid, en zijn er mensen die daar overlast van ervaren. Deze overlast wordt serieus genomen en is de aanleiding geweest voor bovenstaande overleggen, onderzoeken en aanpassingen, die meerdere keren tot een verbetering hebben geleid.

Zie ook het eerdere nieuwsbericht:
https://www.windparkn33.nl/nieuws/resultaten-metingen-geluid-windpark-n33.php