Windpark N33 heeft zich altijd gehouden aan de ITL richtlijnen voor obstakelverlichting

Recentelijk verschenen er in de media berichten over de gevoerde obstakelverlichting van Windpark N33. Volgens de berichtgeving zou de obstakelverlichting niet voldoen aan de regels van het rijksinpassingsplan "Windpark N33" van het ministerie van Economische Zaken. Dit leidde ertoe dat bij de Gemeente Midden-Groningen een verzoek tot handhaving werd ingediend. Met dit nieuwsbericht informeren wij u over de ONJUISTHEID van die berichtgeving.

Er is inmiddels vastgesteld dat de obstakelverlichting van windpark N33 is uitgevoerd conform het door de Inspectie Leefomgeving en Transport goedgekeurde verlichtingsplan en het hiervoor genoemde informatieblad van het Rijksinpassingsplan (RIP). Ook het RIP moet aan regelgeving voldoen. Nu blijkt dat er in het RIP per abuis een fout is opgetreden, houdt dat in dat het RIP aangepast moet worden aan de geldende wetgeving.

Geldende richtlijnen

Uitgangspunt voor het voeren van verlichting bij windparken is dat de obstakelverlichting dient te voldoen aan geldende internationale burgerluchtvaarteisen op dit gebied volgens de ICAO. Voor windparken in Nederland zijn deze eisen opgenomen in het zogenaamde “Informatieblad Aanduiding windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland” van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naast deze internationale eisen dient de obstakelverlichting te voldoen aan het opgestelde ‘Verlichtingsplan N33’ dat door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is goedgekeurd en vastgesteld. In dit verlichtingsplan is bepaald dat het windpark dient te zijn uitgerust met:
• een top- en mastverlichting;
• die gedurende de dag wit knipperende verlichting voert en in de nacht vastbrandende rode verlichting.

De hierboven genoemde uitgangspunten zijn niet goed opgenomen in het inpassingsplan bij het ministerie. De zinsnede dat ‘de verlichting vastbrandend dient te zijn in de avond- en nachtperiode’ is in deze tekst weggevallen. Dit heeft ertoe geleid dat er onduidelijkheid kon ontstaan over de naleving van de geldende richtlijnen voor Windpark N33.

Strijdigheid internationale veiligheidsvoorschriften

Wanneer de obstakelverlichting van Windpark N33 gevoerd zou zijn conform het inpassingsplan, zou dat leiden tot strijdigheid met de internationale veiligheidsvoorschriften voor de luchtvaart. Daarmee zou de veiligheid van het luchtverkeer en omwonenden van het windpark in het geding komen. Het behoeft geen betoog dat dit een onwenselijke situatie is die er momenteel toe leidt dat de planregel in overeenstemming zal worden gebracht met het genoemde informatieblad en de feitelijke wetgeving op dit moment. Dit bepaalt dat de verlichting uitsluitend in de avond- en nachtperiode vastbrandend kan zijn.

Mogelijke aanpassing felheid vastbrandende topverlichting

Gezien de reacties met betrekking tot de turbineverlichting, wordt momenteel onderzocht in hoeverre en onder welke voorwaarden de vastbrandende topverlichting op de gondel kan worden aangepast binnen de hierboven genoemde geldende regelgeving. Afhankelijk van de gemeten zichtbaarheid ter plaatse van het windpark ten behoeve van het luchtverkeer, wordt gekeken naar mogelijkheden om deze gedurende de schemer/nachtperiode aanzienlijk te kunnen dimmen. Deze aanpassing is niet van toepassing op de mastverlichting. Zodra hierover mee duidelijkheid is, zullen wij de omgeving informeren.